Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK TURISTA - CK Turista

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK TURISTA

Seznamte se prosím se Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o., Důležitými informacemi a Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy.

Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří CK TURISTA s.r.o. se sídlem: Francouzská 1233/18, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 26787016, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 26262 (dále jen CK).

Cestovní kancelář CK TURISTA s.r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to v rozsahu a za podmínek dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění. Podrobnosti o platném pojištění jsou aktuálně zveřejněny na webových stránkách CK (www.ckturista.cz).

1.2) Doporučujeme zákazníkům seznámit se důkladně s popisem zájezdu v Katalogu (katalogem se rozumí také prospekt k zájezdu/pobytu nebo popis zájezdu/pobytu na webových stránkách CK TURISTA), Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře CK TURISTA (dále VSP), Důležitými informacemi a Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (dále jen SoZ).

Čl.2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1) Vzájemný smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří CK TURISTA se řídí Smlouvou o zájezdu, Potvrzením o zájezdu, Všeobecnými smluvními podmínkami, popisem zájezdu/pobytu v katalogu (včetně jeho on-line verze na webových stránkách www.ckturista.cz), platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí VSP jsou také Důležité informace, Reklamační řád a Všeobecné pojistné podmínky pojištění záruky pro případ úpadku CK, které jsou k dispozici na vyžádání v CK a také na webových stránkách CK (www.ckturista.cz).

2.2) Předáním (dle bodu 5.3) vyplněné SoZ nebo odsouhlasením závazné objednávky (dále jen ZO) zákazník prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zájezdu/pobytu, na který se přihlašuje i se VSP , a že je uznává, souhlasí s nimi a přistupuje k nim.

Čl.3 .SMLUVNÍ STRANY

Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou:

3.1) Zákazník: za zákazníka se považuje každý účastník zájezdu/pobytu uvedený v SoZ nebo v závazné objednávce. Zákazník - objednavatel nebo zákazník uvedený jako první na SoZ uzavírá SoZ vlastním jménem a jménem všech cestujících, kteří jsou v SoZ uvedeni, a kteří zákazníka – objednavatele nebo prvního zákazníka uvedeného na SoZ k přihlášení na zájezd/pobyt, tj. k uvedení do SoZ a jejímu předání co CK pověřili. Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba.

3.2) Cestovní kancelář: CK TURISTA s.r.o. dle čl. 1.1)

Čl.4. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1) Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji předmětu smluvního vztahu, kterými jsou zájezdy, pobyty a další služby cestovního ruchu.

4.2) Detailní program zájezdů/pobytů je uveden v katalogu (viz. čl.1.2), případně upřesněn v SoZ . Pokud si jej zákazník vyžádá, obdrží jej při uzavření SoZ. CK si vyhrazuje právo provést v konečném programu zájezdu drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter zájezdu.

4.3) Katalogy (viz. čl.1.2) jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalozích CK. V tomto případě, kdy se údaje v SoZ nebo Potvrzení zájezdu a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené v SoZ/Potvrzení zájezdu.

Čl.5. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU, POTVRZENÍ ZÁJEZDU A POKYNY

5.1) Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uzavřením SoZ nebo předáním závazné objednávky zákazníkem, tj. okamžikem doručení do CK vyplněné SoZ zákazníkem nebo odsouhlasené ZO zákazníkem, jejím potvrzením (po kontrole) ze strany CK a úhradou zálohy v příslušné výši, přičemž za den úhrady se považuje den připsání platby na účet CK nebo den úhrady v hotovosti v kanceláři CK (viz Důležité informace). Obsahem SoZ je poskytnutí služeb CK v rozsahu a za podmínek uvedených v katalogu (viz. čl.1.2), případně upřesněných v SoZ. Obsah SoZ je určen touto smlouvou, potvrzením o zájezdu, VSP, obsahem katalogu (viz. čl.1.2), případně dodatečnou nabídkou s odkazem na číslo akce, případně zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu/pobytu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu/pobytu. SoZ platí pro všechny zákazníky uvedené na formuláři SoZ. Za smluvní závazky zákazníků uvedených na SoZ ručí zákazník – objednavatel nebo první zákazník uvedený na SoZ, který podepsal SoZ, jako za své vlastní.

5.2) Uzavřením SoZ nebo předáním ZO zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi.

5.3) Zákazník se může přihlásit na zájezd/pobyt:

a) osobně v CK

b) přes internet, kde se smluvní strany dohodly, že pokud SoZ nebo závazná objednávka nebude uzavřena osobně mezi zákazníkem a CK, je průkazná a závazná i SoZ nebo závazná objednávka zaslaná internetovou poštou (e-mailem).

5.4) CK poskytne na žádost zákazníka nezávaznou rezervaci zájezdu/pobytu, avšak tato je možná maximálně po dobu jednoho až tří kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. Pokud zákazník ve lhůtě uvedené v potvrzení rezervace zájezdu/pobytu neuzavře s CK smluvní vztah, je CK oprávněna rezervaci jednostranně zrušit, a to bez oznámení zákazníkovi.

5.5) CK může zákazníkovi při uzavření SoZ nebo odsouhlasené ZO, či bezprostředně poté, vydat doklad o smlouvě (Potvrzení zájezdu) obsahující důležité údaje o zájezdu/pobytu. Pokud Potvrzení zájezdu není vydáno, nahrazuje jej SoZ.

5.6) Podrobné pokyny

a) Veškeré potřebné informace k autobusovým zájezdům jsou již uvedeny v popisu každého zájezdu v katalogu (viz. čl.1.2, popis na webu doporučujeme si vytisknout), který nahrazuje „Podrobné pokyny“. Proto CK zasílá „Podrobné pokyny“ (informaci zákazníkovi), pouze v případě podstatné změny v zájezdu, a to 7 dnů před odjezdem. Při nástupu na zájezd se zákazník musí prokázat platnou SoZ nebo potvrzením o zájezdu (jeho kopií), a to vedoucímu zájezdu. Na zájezd nemůže nastoupit, ani čerpat zaplacené služby, jiná osoba než zákazník uvedený na SoZ. Pokud má zákazník autobusového zájezdu sjednáno cestovní pojištění pro cesty a pobyt do zahraničí přes CK, průkaz - asistenční kartu pojišťovny léčebných výloh předá vedoucí zájezdu zákazníkovi v autobuse. Zároveň zákazníci v autobuse obdrží informaci s kontaktem na ubytovací zařízení a telefonní kontakt na vedoucího zájezdu, který doporučujeme mít stále u sebe. Po dobu jízdy autobusu je k dispozici tel. 00420 724 772 080.

b) Zákazníkům přihlášeným na zájezd/pobyt s vlastní dopravou zasílá CK „Podrobné pokyny“, tj.potřebné doklady: voucher na zakoupené služby (ubytování, skipas, turistické karty apod.), pokyny a průkaz - asistenční kartu pojišťovny léčebných výloh (je-li sjednáno přes CK), a to e-mailem na adresu uvedenou v SoZ, cca 7 dnů před nástupem. Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu/pobytu, zavazuje se kontaktovat CK. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné pokyny k zájezdu obdržel. Voucherem od CK se zákazník musí bezpodmínečně prokázat při příjezdu do ubytovacího zařízení, případně u dalších poskytovatelů služeb. Na pobyt nemůže nastoupit jiná osoba než zákazník uvedený ve SoZ a voucheru. Zákazník nemůže na pobyt nastoupit v jiný termín, tj. v jiný den a čas, než je uvedeno ve voucheru.

Čl.6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, FORMA PLACENÍ

6.1) Smluvní cenou zájezdů/pobytů se rozumí smluvní cena, kterou CK potvrdí zákazníkovi v SoZ/Potvrzení zájezdu nebo ZO, kde se smluvní strany dohodly, že ceny jsou cenami smluvními mezi CK a zákazníkem (dále jen cena). Ceny zájezdů/pobytů obsahují DPH a pojištění dle zákona č.159/1999 Sb. Nabídkové ceny zájezdů/pobytů jsou uvedeny v katalozích CK (viz. čl.1.2). Dojde-li ke změně podmínek, za kterých byly nabídkové ceny uvedené v katalozích stanoveny, CK si vyhrazuje právo tyto ceny do doby uzavření SoZ jednostranně upravit. V případě slevy, které CK vyhlašuje po datu podpisu SoZ (last minute aj.), nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

6.2) Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu/pobytu před jeho zahájením. Za úhradu ceny se považuje den úhrady v hotovosti v kanceláři CK, při placení fakturou (dle bodu 6.6 VSP) nebo bezhotovostním převodem z účtu se za úhradu ceny považuje den připsání platby na účet CK.

6.3) Výše záloh a časový rozvrh plateb je přesně stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, následně:

a) pokud je SoZ nebo ZO uzavírána v době delší než 30 dnů před zahájením zájezdu/pobytu, postačí uhradit zálohu v příslušné výši, která je uvedena v Důležitých informacích. Doplatek do celkové ceny zájezdu/pobytu musí být uhrazen nejpozději 30 dnů před jeho zahájením. V případě, že zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě doplatek, nebo neprokáže jeho uhrazení, je CK oprávněna odstoupit od SoZ a písemně (zasláním emailem nebo poštou na adresu uvedenou zákazníkem v SoZ) tuto skutečnost oznámit zákazníkovi. Zákazník se zavazuje uhradit CK odstupné v příslušné výši ke dni zrušení SoZ ze strany CK. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu/pobytu na účet CK nemá zákazník nárok na poskytnutí žádných služeb.

b) pokud je SoZ nebo ZO uzavírána v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu/pobytu, bude úhrada probíhat bez zálohy formou jedné celkové platby ve výši 100 % předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.

6.4) Cena všech zájezdů/pobytů CK je stanovena na základě cen dopravy, pohonných hmot, ubytování, směnných kurzů valut a dalších služeb. Vzhledem k pohybu uvedených cen se konečná cena může lišit od ceny původně uvedené v SoZ nebo ZO. V případě zvýšení cen služeb, dopravy, pohonných hmot, nebo změny kurzu české koruny (použitého k původnímu stanovení ceny v katalogu) o více než 10%, může CK příslušně zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí CK informovat zákazníky, a to písemným oznámením odeslaným na emailovou nebo poštovní adresu uvedenou v SoZ. Toto oznámení musí být odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od zaslání oznámení o zvýšení ceny zájezdu/pobytu toto zvýšení uhradit. Při nedodržení této povinnosti má CK právo odstoupit od SoZ dle a zákazník má povinnost uhradit odstupné v příslušné výši ke dni zrušení SoZ ze strany CK. Zvýší-li se takto cena zájezdu/pobytu o více než 10%, může zákazník odstoupit od SoZ bez úhrady odstupného.

a) nové ceny při zvýšení ceny nafty:

Katalogové ceny zájezdů jsou kalkulovány ke dni uvedeném v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů/pobytů (cena za litr nafty – zdroj „kurzy.cz“). V případě, že by cena nafty vzrostla o více než 10%, je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu za každou osobu o příplatek (včetně dětí), který bude vypočten tak, že za každou započatou 1Kč zvýšení ceny nafty nad 10% za litr bude zákazníkovi účtován poplatek ve výši 20Kč za každých započatých 1000 km cesty.

b) nové ceny při zvýšení směnného kurzu české koruny o více než 10%: Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu v průměru o vice než 10%, je CK oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu/pobytu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů/pobytů.

6.5) Úhradu ceny zájezdu/pobytu (zálohy, doplatku) je možné provést bankovním převodem na účet CK nebo složením hotovosti v CK. Číslo bankovního účtu CK a variabilní symbol k platbě jsou přesně specifikovány v Důležitých informacích. Konfirmaci o provedení platby (kopii dokladu o úhradě) je nutné zaslat společně s SoZ cestovní kanceláři při přihlášení.

6.6) Zákazník může požádat CK o vystavení daňového dokladu – faktury pro svého zaměstnavatele a tímto způsobem uhradit cenu zájezdu/pobytu. Podrobné podmínky a postup tohoto způsobu úhrady jsou uvedeny v Důležitých informacích.
6.7) Nabízí-li CK slevy, jsou poskytovány ze základní ceny. Slevy je možno uplatnit pouze při zakoupení zájezdu/pobytu, nikoli dodatečně. Platnost slev je omezena a je v pravomoci CK tyto slevy jednostranně vyhlásit a rovněž jednostranně ukončit.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A CK

7.1) Zákazník - objednavatel nebo zákazník uvedený jako první na SoZ uzavírá SoZ jménem vlastní osoby a jménem všech cestujících, kteří jsou ve SoZ uvedeni, a kteří jej k přihlášení na zájezd/pobyt, tj. k uvedení do SoZ a podepsání SoZ pověřili. Práva a povinnosti zákazníků uvedených na SoZ jsou realizovány prostřednictvím jimi pověřeného zákazníka - objednavatele nebo prvního zákazníka uvedeného na SoZ.

7.2) Základní práva zákazníka:

a) právo na poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. CK není povinna zákazníkovi poskytnout plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit.

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách.

d) právo kdykoliv před zahájením zájezdu/pobytu odstoupit od SoZ dle bodu 9 VSP.

e) právo písemně oznámit CK, že se místo něj zájezdu/pobytu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení, avšak jen tehdy je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). V tomto případě je zákazník povinen dodržet postup dle bodu 9 VSP.

f) právo na reklamaci a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem.

g) právo na ochranu osobních dat..

h) právo obdržet spolu se SoZ doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

i) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (viz. čl.10 Reklamace)

j) zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

7.3) Základní povinnosti zákazníka:

a) uhradit cenu zájezdu/pobytu před jeho zahájením dle bodu 6. VSP

b) řádně vyplnit a doručit SoZ do CK (neskenovaná emailem nebo poštou). Poskytnout součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje do SoZ, vč. jakýchkoliv změn takových údajů. Za nesprávné a chybějící údaje v SoZ nese odpovědnost zákazník se všemi důsledky.

c) oznámit při uzavírání SoZ účast cizích státních příslušníků.

d) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

e) zajistit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník mladší 18 let čerpá služby bez jeho doprovodu.

f) Zákazník – objednavatel a zákazník uvedený jako první na SoZ zastupuje všechny další účastníky uvedené na SoZ, vše pro ně vyřizuje a ručí za veškeré platby. Musí tyto účastníky seznámit s informacemi, které obdrží od CK, zejména informaci o rozsahu a kvalitě služeb. Seznámit je s pojištěním CK dle bodu 1.1 VSP. Musí zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti, které vyžadují jejich osobní součinnost.

g) Zákazník je osobně zodpovědný za svůj platný cestovní doklad, který si zajišťuje sám. Je povinen zajistit, aby platnost jeho cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení zájezdu/pobytu.

h) Zákazník je povinen dostavit se ve stanovený čas na místo určení se všemi požadovanými doklady a tyto mít stále u sebe (viz. čl.5.6), dále osobní doklady, Evropský průkaz zdravotní pojišťovny (tj. kartu pojištěnce) a asistenční kartu pojišťovny léčebných výloh. Místa a časy odjezdů autobusových zájezdů jsou uvedeny v Důležitých informacích. Místo a čas nástupu na pobyty s vlastní dopravou jsou uvedeny v zaslaných pokynech zákazníkovi. CK nenese žádnou odpovědnost za případné finanční škody v případě, kdy zákazník ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady či zavazadla. V tomto případě je zákazník povinen si pro zpáteční cestu sám na své náklady opatřit náhradní doklady.

i) Zákazník je povinen převzít od CK veškeré informace a doklady zejm. viz. čl. 5.6) aj., zaslané emailem nebo poštou na adresu uvedenou zákazníkem v SoZ. Za den poskytnutí informací se považuje den odeslání těchto informací na adresu či e-mailovou adresu, jíž zákazník CK poskytl.

j) Zákazník je povinen řídit se pokyny vedoucího zájezdu nebo jiné osoby určené CK. Dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy a zvyklosti platné pro navštívenou zemi (zejména předpisy dopravců a ubytovatelů, lyžařských středisek atd.). Dodržovat všechny podmínky ubytování včetně doby příjezdu a odjezdu.

k) Zákazník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku na úkor ostatních účastníků, dodavatelů služeb a CK. Zákazník je odpovědný za jím způsobenou škodu a je povinen ji uhradit, např. v dopravním prostředku, ubytovacím zařízení a jiném zařízení, kde čerpal službu. V případě ubytování je povinen předat jej v takovém stavu, v jakém bylo při jeho příjezdu. Při zjištění poškození ubytovacího zařízení ze strany zákazníka má CK možnost vymáhat na zákazníkovi finanční náhradu. Způsobenou škodu je zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu vedoucímu zájezdu (u autobusových zájezdů), na recepci ubytovacího zařízení a do CK (tel., e-mail).

l) neprodleně upozornit CK v případě, že shledá nesplnění SoZ ze strany CK.

m) Zákazník je povinen v případě potřeby písemně oznámit odstoupení od CS a zaplatit odstupné dle bodu 9 VSP.

7.4) Není dovoleno brát s sebou zvířata, není-li po předchozí domluvě stanoveno jinak.

7.5) K právům a povinnostem zákazníků se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK.

7.6) CK neručí za majetek účastníků zájezdu/pobytu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže.

7.7) CK poskytne zákazníkovi pomoc v nesnázích, tato pomoc však není bezplatná.

8. ZMĚNY V SoZ / DSTOUPENÍ OD SoZ ZE STRANY CK

8.1) CK je oprávněna rušit zájezd/pobyt před zahájením, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky SoZ.

8.2) Realizace autobusových zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu 30 zákazníků (není-li v katalogu nebo v SoZ uvedeno jinak). Pokud počet zákazníků pro daný zájezd nedosáhne výše uvedeného počtu, může CK zájezd zrušit. Ke zrušení zájezdu může dojít nejpozději 10 dnů před zahájením zájezdu a CK musí o tomto zrušení neprodleně informovat zákazníka (e-mailem, SMS zprávou nebo zasláním dopisu poštou – dle kontaktu uvedeného zákazníkem na SoZ). Za den poskytnutí této informace se považuje den odeslání těchto informací na adresu či e-mailovou adresu, jíž zákazník CK poskytl.

8.3) CK je oprávněna před zahájením zájezdu/pobytu z objektivních důvodů změnit podmínky SoZ a navrhnout změnu SoZ zákazníkovi. CK není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny zájezdu/pobytu postupem dle bodu 6.4) VSP. Pokud však navrhovaná změna SoZ vede i ke změně ceny zájezdu/pobytu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK změnu SoZ, má klient právo se rozhodnout, zda bude se změnou SoZ souhlasit nebo zda od SoZ odstoupí (bez uplatnění stornopoplatků). Pokud klient ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SoZ neoznámí CK, že návrh nepřijímá a že od SoZ odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí. Za den poskytnutí této informace se považuje den odeslání těchto informací na adresu či e-mailovou adresu, jíž zákazník CK poskytl. Právo odstoupit od SoZ neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu/pobytu dle bodu 6.4) VSP.

Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:

a) změny, které nemají za následek změnu destinace zájezdu, kategorie ubytování, stravování, způsobu dopravy apod., (např. hodina a místo odjezdu).

b) poskytnutí ubytování vyšší kategorie

c) změna programu zájezdu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.

d) změna pořadí míst navštívených v průběhu zájezdu.

8.4) CK může zrušit zájezd/pobyt také z důvodů vyšší moci, neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ni lze rozumně požadovat.

8.5) CK neručí za eventuální zpoždění dopravních prostředků a upozorňuje na možnost jejich vzniku vlivem počasí či jiných příčin dle bodu 8.6) VSP. V tomto případě se nejedná o porušení SoZ ze strany CK. Smluvní strany se dohodly, že nelze ze strany zákazníka požadovat vůči CK finanční či jinou náhradu služeb, které nebyly v tomto důsledku čerpány. Trasy autobusové dopravy jsou výhradně v kompetenci CK.

8.6) CK neodpovídá za následky stávek, povětrnostních podmínek, válek, povstání, vzpour, přírodních katastrof, dopravních nehod a kolapsů, zdržení na hranicích, výjimečných stavů atd. CK nepřebírá odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z výše uvedených mimořádných okolností. Další výdaje, spojené se zásahem vyšší moci, nebudou ze strany CK proplaceny.

8.7) CK si vyhrazuje právo před zahájením zájezdu/pobytu odstoupit od SoZ v případě, že zákazník nebo v jeho zastoupení provizní prodejce nezaplatí cenu zájezdu/pobytu v plné výši, dále pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd zájezdu nebo nenastoupí na pobyt včas, případně, nebo když zákazník poskytne CK nesprávné či neúplné údaje (např. při vyplňování SoZ).

8.8) CK si vyhrazuje právo změnit nástupní místo nejpozději 48 hodin před zahájením zájezdu, pokud na toto nástupní místo nebylo dosaženo minimálního počtu zákazníků. Minimální počet zákazníků na jedno nástupní místo je 4 osoby.

8.9) Jakékoli změny v SoZ a odstoupení od SoZ musí být provedeny výlučně písemnou formou.

8.10) Písemné oznámení o odstoupení od SoZ nebo o změnách v SoZ doručí CK zákazníkovi e-mailem, SMS zprávou nebo dopisem zaslaným poštou – dle kontaktu uvedeného zákazníkem na SoZ. Účinky odstoupení od SoZ nastávají dnem oznámení. Za den oznámení se považuje den odeslání oznámení na adresu či e-mailovou adresu, jíž zákazník CK poskytl.

9. ODSTOUPENÍ OD SoZ A ZMĚNY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

9.1) Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka:

CK provádí změny podmínek sjednaných v SoZ na základě přání zákazníka jen je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek dále uvedených. Poplatky se účtují vždy za každého jednotlivého zákazníka, tj. za každou osobu včetně dětí.

a) změna a doplnění osobních údajů zákazníka před zahájením čerpání služeb: 10 a více dnů = 50Kč / 9 a méně dnů = 100Kč

b) změna místa odjezdu: 10 a více dnů = 100Kč / 9 a méně dnů = 200Kč

c) snížení počtu osob v ubytovací jednotce: Změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné či více osob, které jsou povinny uhradit odstupně dle čl.9.2 těchto podmínek. Dojde-li v důsledku snížení počtu osob v ubytovací jednotce ke změně ceny za ubytování, jsou neodstupující zákazníci povinni tento rozdíl doplatit.

d) jiná změna: 200Kč

e) změna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování: Tato změna je považována za odstoupení od SoZ nebo ZO ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK odstupné dle čl.9.2 těchto podmínek.

9.2) Zákazník má právo odstoupit od SoZ kdykoliv před zahájením zájezdu/pobytu. Písemné oznámení o odstoupení od SoZ musí zákazník doručit do CK e-mailem, na adresu CK nebo osobně do CK. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/pobytu, variabilní symbol. Účinky odstoupení od SoZ nastávají dnem doruční oznámení. Dnem doručení se považuje pracovní den do 17.00 hod. Je-li oznámení o odstoupení od SoZ zasláno po této hodině pracovního dne nebo v sobotu, neděli či svátek, bude posuzováno jako by bylo doručeno následující pracovní den. Zákazník je povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek). Výše odstupného činí dané procento z předem stanovené ceny zájezdu/pobytu na osobu a počtem dnů před zahájením zájezdu/pobytu. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od SoZ. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na zájezd/pobyt.

a) 50 a více dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně ale 10%, minimálně 500 Kč

b) od 49. do 35. dne před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně ale 25%

c) od 34. do 21. dne před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně ale 50%

d) od 20. do 10. dne před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně ale 75%

e) od 9. do 5. dne před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně ale 90 %

f) v období 4 dnů a méně před zahájením: 100%

9.3) V případě, že zákazník potvrdí CK závaznou objednávku a následně od ní odstoupí, je CK oprávněna účtovat zákazníkovi poplatek ve výši dle čl.9.2) bodu a) a zákazník je povinen tento poplatek uhradit. Účinky odstoupení od ZO nastávají dnem následujícím po termínu pro vyřízení této ZO.

9.4) Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt v termínu dle SoZ nebo zmešká odjezd nebo musí-li být z důvodu narušování průběhu zájezdu/pobytu vyloučen, nebo nevyčerpá všechny smluvené služby bez zavinění CK, hradí 100 % předem stanovené ceny a nemá právo na jejich náhradu.

9.5) Předem stanovená cena zájezdu/pobytu se rozumí konečná prodejní cena včetně dalších účastníkem zakoupených služeb (mimo pojištění léčebných výloh, storna atd.).

9.6) Sjednané komplexní pojištění, jehož je CK pouze zprostředkovatelem, se zákazníkovi nevrací. U tohoto pojištění se nejedná o cenu zájezdu/pobytu.

9.7) Skutečně vzniklé náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady dodavatelům služeb.

9.8) CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

9.9) V případě, že zákazník využije právo na oznámení změny v osobě zákazníka zájezdu/pobytu, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb), je povinen:

a) ověřit si u CK, zda je změna zákazníka možná.

b) toto oznámení provést písemně, doručit jej do CK nejpozději 2 pracovní dny před zahájením zájezdu/pobytu (e-mailem nebo poštou) a ověřit si jeho převzetí.

c) k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SoZ a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním jeho osobních údajů

d) za provedení této změny náleží CK poplatek 200 Kč/osoba, který musí být uhrazen, tj. připsán na účet CK, nejpozději 2 pracovní dny před zahájením zájezdu/pobytu. Jinak se náhradník nemůže zájezdu/pobytu zúčastnit.

e) Finanční vyrovnání za zájezd/pobyt provedou obě osoby, tj. původní a nový zákazník, mezi sebou. Na nahlášeného náhradníka přechází uhrazený zájezd/pobyt. Komplexní léčebných, která jsou nepřenosná, si musí nový zákazník - náhradník zajistit sám. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu/pobytu a úhradu nákladů, pokud v souvislosti se změnou CK vznikou.

9.10) Jakékoli změny v SoZ a odstoupení od SoZ musí být provedeny výlučně písemnou formou.

10. REKLAMACE

10.1) Jestliže zájezd/pobyt neprobíhá dle CoZ je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Způsob uplatnění reklamace a postup vyřizování reklamace blíže upravuje reklamační řád, který je na webových stránkách CK, a který je formou přílohy součástí VSP.

10.2) Práva z odpovědnosti za vady služeb (reklamaci), které byly sjednány v SoZ, má zákazník právo uplatnit u CK. Zákazník je povinen případnou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytnuté služby, a to u vedoucího zájezdu CK nebo jiného zástupce určeného CK, na místě u konečného poskytovatele služby a současně kontaktovat přímo CK (SMS zpráva/telefon/e-mail). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení k vyřízení reklamace. Jedině tak může být závadný stav odstraněn, služba doplněna nebo poskytnutá znovu. Uplatnění reklamace v místě poskytované služby může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně a je povinen prokázat součinnost při jejím uplatnění a vyřízení. Je vhodné již v místě pobytu sepsat zápis o zjištěných vanách, uvést jméno pracovníka, kterému byly tyto závady na místě hlášeny a uvést způsob, jakým byly/nebyly vady odstraněny. Tento zápis je vhodné nechat podepsat pracovníkem, u kterého zákazník vady v místě pobytu reklamoval a připojit svůj podpis.
10.3) Reklamaci je možno uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu/pobytu, jinak právo zaniká. Zákazník je povinen poskytnout součinnost při řešení reklamace. Reklamaci lze podat písemně nebo ústně. Reklamace zákazníka musí obsahovat údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných služeb, zejména číslo SoZ (případně informaci o zájezdu/pobytu včetně identifikace smlouvy), jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, popis vady služeb včetně případných důkazů, tzn. že zákazník dle možností předmět reklamace průkazně skutkově doloží, a čeho se zákazník reklamací domáhá. Na základě výše uvedených informací od zákazníka sepíše zástupce CK protokol/potvrzení o přijetí reklamace.

10.4) Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Při výskytu závad je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, aby mohla být včas uskutečněna náprava, případně aby škody byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi/vedoucímu zájezdu CK. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti vedoucího zájezdu CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků přímo vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb a současně kontaktovat přímo CK formou SMS zprávy / telefonního kontaktu / e-mailu. Opomene-li zákazník z vlastní viny poukázat na nedostatek, nemá nárok na slevu.

10.5) Reklamace musí být CK vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne prokazatelného uplatnění reklamace.

10.6) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

10.7) CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu/pobytu
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lez požadovat.
10.8) V případě, že dojde mezi CK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze SoZ, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

10.9) Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr

11. POJIŠTĚNÍ

11.1) V ceně zájezdu je obsaženo povinné smluvní pojištění CK pro případ úpadku dle zákona č.159/99 Sb., na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze částečně.
CK je povinna předat zákazníkovi současně se SoZ/Potvrzením zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení o pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu.

11.2) Součástí nabízených zájezdů/pobytů CK není žádné další pojištění kromě pojištění uvedeného v bodu 11.1) VSP, tj. pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od SoZ nebo ZO a další.

11.3) CK nabízí zákazníkovi možnost uzavřít komplexní cestovní pojištění svým prostřednictvím. Podrobnosti k tomuto pojištění jsou k dispozici na webových stránkách CK (www.ckturista.cz). Zákazníkovi je ze strany CK nabídnuto sjednání tohoto pojištění při přihlášení na zájezd/pobyt. Na vyžádání zákazníka CK zprostředkuje tato pojištění při uzavření SoZ.

11.4) Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít komplexní cestovní pojištění dle čl.11.3) těchto podmínek prostřednictvím CK a pokud nebude zákazník ani individuálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že nese sám pnou odpovědnost, náklady a rizika s tímto související.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

12.1) Autobusové zájezdy doprovází vedoucí zájezdu CK, není-li uvedeno jinak. V případě potřeby se zákazník může obrátit přímo na CK na telefonní číslo 724 772 080 (SMS zpráva / telefonní kontakt). U pobytů s vlastní dopravou není na místě delegát CK, není-li uvedeno jinak, ve voucheru je však vždy uvedeno, na koho je možno se obrátit v případě potřeby a dále telefonní číslo na CK 00420 724 772 080 (pro zaslání SMS zprávy/telefonní spojení).

12.2) Pro autobusovou dopravu využívá CK autobusy smluvních dopravců. K přepravě zákazníků jsou obvykle využívány dálkové autobusy. Ve výjimečných případech (například z technických důvodů apod.) mohou být použity jiné přepravní prostředky, např. mikrobusy. Všechna možná nástupní místa včetně jejich orientačních časů odjezdů jsou uvedena v Důležitých informacích. Nástupní místo musí zákazník uvést do SoZ. Pokud nástupní místo do SoZ neuvede, je za něj považováno výchozí odjezdové místo zájezdu. CK vypracovává autobusový zasedací pořádek, který je v její výhradní kompetenci. Každá osoba včetně dětí musí mít vlastní sedadlo. Při přistavení autobusů a při vlastní přepravě mohou nastat nepředvídatelné okolnosti způsobující nejrůznější zdržení (dopravní kalamita, klimatické podmínky, technické poruchy apod.). Proto je nutné brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu při plánování následných přípojů, dovolené, služební cesty, obchodních jednání apod. V průběhu přepravy jsou plánovány pravidelné přestávky po 3 - 4 hodinách nepřetržité jízdy. Zákazník musí během přepravy autobusem dbát pokynů vedoucího zájezdu a řidičů. Jelikož během přepravy (především v noci) nelze spolehlivě kontrolovat přítomnost zákazníků v autobusu, je bezpodmínečně nutné dodržovat délku přestávek, časy odjezdů a nevzdalovat se zbytečně od autobusu. V případě nenastoupení do autobusu po skončení jízdní přestávky se autobus pro zákazníka, který zůstal na místě zastávky, nemůže vracet (musí poskytnout objednané služby zákazníkům v autobusu). Nedochvilný zákazník si musí sám a na vlastní náklady zajistit dopravu do místa ubytování (nebo setkání se skupinou). Zákazník by měl mít během všech jízdních přestávek pro krizovou situaci s sebou vždy doklady, základní hotovost a příslušné oblečení.

12.3) Osoby v podnapilém stavu narušující průběh zájezdu a osoby napadající spolupracovníky CK, budou vyloučeny ze zájezdu bez náhrady nečerpaných služeb.

12.4) CK upozorňuje na skutečnost, že provozovatel ubytovací kapacity neručí za ztrátu cestovních dokladů, finančních prostředků, šperků a jiných cenných předmětů, a také CK za něj nemá odpovědnost.

12.5) CK upozorňuje na skutečnost, že nápoje k jídlům (kromě snídaně) nejsou zahrnuty v ceně zájezdu/pobytu, není-li uvedeno jinak.

12.6) Přidělování pokojů a apartmánů je plně v kompetenci místního ubytovatele. Umístění pokoje, patro, výhled atd. nemůže CK ovlivnit. V případě ubytování v tzv. depandanci ubytovacího zařízení se vždy jedná o plnohodnotné ubytování. Většina ubytovacích zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením nebo mohou mít jiný design, barvu apod. Je nutno počítat s tím, že pokoje (2+1) a (2+2) jsou někdy prostorově omezenější a 3. a 4. lůžko mohou tvořit jednodušší přistýlky (válenda, patrová postel, rozkládací křeslo, menší rozkládací dvojkřeslo pro 2, lehátko apod.). Slevy pro děti (dětské ceny) platí jen v případě ubytování dětí na 3. - 4. lůžku, tj. přistýlce, v pokoji rodičů (2 dospělých osob). Počet osob v ubytovací jednotce nesmí být vyšší než počet lůžek (není-li uvedeno jinak). V pokojích je standardní příslušenství a vybavení odpovídající zatřídění objektu v dané zemi. Ubytování nenahrazuje komfort vlastního bytu. Teplota v pokojích v zimním období bývá kolem 200C. Není v kompetenci CK ovlivnit národnostní složení klientely ubytovacích kapacit. CK neodpovídá za chování hostů v ubytovacím zařízení. U zájezdů s autobusovou dopravou mohou být ze strany CK využívány nejen ubytovací zařízení uváděny v katalogu, ale také další kapacity dle nabídky zahraničních partnerů, přičemž musí být dodržena kategorie ubytování, případně poskytnuta vyšší kategorie ubytování.

12.7) U každého zájezdu/pobytu je vždy přesně uvedeno, co je v jeho ceně. Dovolujeme si upozornit, že dle mezinárodních zvyklostí budou v den příjezdu zákazníci ubytováni nejdříve v 16.00 hod. a v den odjezdu jsou zákazníci povinni opustit ubytování nejpozději do 10.00 hod., není-li uvedeno jinak. Je-li v ceně zájezdu/pobytu strava (polopenze a více), je první strava v den příjezdu večeře a poslední strava v den odjezdu snídaně. Pozdní nástup na ubytování, např. z důvodu zpoždění dopravních prostředků, nezakládá právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu.

12.8) Lyžování a všech společných i individuálních túr a akcí konaných během zájezdu se zákazníci zúčastňují po vlastním rozhodnutí a na vlastní nebezpečí. Vedoucí zájezdů CK nejsou akreditovanými horskými vůdci, certifikovanými průvodci po pamětihodnostech ani lyžařskými instruktory pro danou oblast. Vedoucí zájezdu organizuje ubytování, stravování, zajišťuje skipasy a v rámci možností jsou nápomocni účastníkům zájezdu. Vedoucí zájezdu pouze doprovázejí účastníky při akcích. Nemůže za ně přebírat odpovědnost. V průběhu zájezdu je nutné dbát pokynů vedoucího zájezdu. Veškerá rizika, škody na zdraví a finanční postihy vzniklé při turistice, lyžování a dalších činnostech během zájezdu (ztracení při individuálním programu, záchranné akce horské služby, zabloudění při lyžování v rozsáhlých střediscích, náhradní doprava při zabloudění, zmeškání odjezdu autobusu nebo odpoutání se od skupiny a následném nenalezení dopravního prostředku CK aj.) nese zákazník.

12.9) Provoz lanovek a sjezdovek je plně v kompetenci jejich provozovatelů a je závislý na klimatických podmínkách v dané lokalitě v době zájezdu/pobytu, pořadatel, tj. CK, na to nemůže mít žádný vliv. V případě aktuálně nevhodných sněhových podmínek v plánovaném lyžařském středisku, za které CK dle zákona nenese zodpovědnost a neodpovídá, může CK navrhnout směřovat autobusový lyžařský zájezd do nejbližšího centra s lepšími sněhovými podmínkami. Pokud zákazník tento návrh příjme, uhradí zákazník případně prokazatelně zvýšené náklady na skipas (pokud je tento v ceně zájezdu) před jeho zajištěním před jeho zajištěním v "náhradním středisku", a to hotově vedoucímu zájezdu. CK si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu z výše uvedeného důvodu., v závislosti na aktuálním počasí v dané oblasti, jako i z důvodu vyšší moci (silniční kalamity, živelné pohromy, politické nepokoje, aj.), nejedná se však o změnu mluvních podmínek (viz.čl.8.3.c).

12.10) Doporučujeme zákazníkům vykonává sportovní činnost (lyžování, turistiku aj.) vždy společně s dalšími účastníky (příbuzní, známí). V případě nutnosti ošetření (úraz aj.) mu tito účastníci mohou být okamžitě nápomocni. Vedoucí zájezdu je postiženému zákazníkovi také dle možností nápomocen (pokud se nachází v jeho blízkosti), musí se však nadále starat o celou skupinu účastníků zájezdu.

12.11) Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím nutnosti osobní úhrady výloh za lékařské ošetření v zahraničí. Na úhradu poplatku, který na místě nekryje pojištění léčebných výloh v zahraničí (obvykle minimálně 200 EUR/osoba, který je v mnoha případech vybírán v hotovosti zahraničním zdravotním zařízením a teprve později na základě dokladů o zaplacení proplacen v ČR příslušnou pojišťovnou), je každý zákazník povinen disponovat tímto obnosem. Zástupce CK nemůže zákazníkům na úhradu těchto nákladů poskytnout žádné prostředky.

13. PŘEPRAVOVANÁ ZAVAZADLA

13.1) Z bezpečnostních důvodů, hmotnostních limitů a nezbytnosti dodržovat pravidla silničního provozu (přetížený autobus může být odstaven policií) musí vedoucí zájezdu odmítnout přepravu zavazadel přesahující danou hmotnost a počet. Každý účastník má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla (kufr, taška nebo batoh střední velikosti) do hmotnosti maximálně 15 kg, jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg, vše o celkové maximální hmotnosti 20 Kg na osobu. Dále jednoho páru lyží či jednoho snowboardu. Doporučujeme všechna zavazadla označit vizitkou zákazníka. Přepravované potraviny a nápoje mohou být umístěny pouze ve výše uvedených zavazadlech. Samostatné kartony piv, vody atd. nemohou být přepraveny. V případě přepravy většího množství zavazadel musí tento požadavek zákazník předem uplatnit v CK, která může požadavek z provozních důvodů odmítnout, případně mu vyhovět po uhrazení příplatku za mimořádné přepravní služby. Pokud zákazník nemá písemně potvrzen v SoZ požadavek na větší množství zavazadel než povolují VSP, vedoucí zájezdu přepravu nadpočetných zavazadel odmítne.

13.2) Zákazníci musí svým zavazadlům věnovat stálou pozornost. Během stání autobusu (při lyžování, turistice, parkování před hotelem atd.) neručí dopravce ani CK za zavazadla ponechána v autobusu. Autobus je mnohdy volně přístupný (při vykládání lyží, zavazadel apod.) a není v žádném případě určen k úschově zavazadel. Také řidiči autobusu nemohou zajišťovat hlídání předmětů ponechaných v autobusu. Manipulaci se zavazadly provádí sami cestující za asistence řidičů.

14. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

14.1) CK zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem jednak pro realizaci nabízených služeb (uzavření SoZ), za účelem vedení zákazníků v databázi pro realizaci slev, pro oslovení zákazníků obchodními sděleními, podle zákona č.480/2004 Sb. v platném znění, obsahujícími nabídky služeb CK, pro předávání osobních údajů smluvním partnerům v zahraničí a pro předávání dat pojišťovnám, které zajišťují pojištění zákazníků zprostředkované CK. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány jak v listinné, tak v elektronické podobě.

14.2) Pro uzavření SoZ jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (dobrovolné), adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení. Pro předávání osobních údajů do zahraničí smluvním partnerům jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození. Pro předávání osobních údajů pojišťovnám jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (dobrovolné), adresa, e-mailová adresa, telefon. Pro evidenci v databázi klientů, kterým je poskytována sleva, případně pro potřeby oslovování obchodními sděleními, obsahující nabídky služeb CK, jsou zpracovány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon.

14.3) Souhlas se zpracováním osobních údajů klientů za účelem uvedeným v 14.1) a 14.2) těchto podmínek dává klient zasláním SoZ.

14.4) Informace o jménech zákazníků a místech jejich pobytu se nesděluje třetím osobám ani v naléhavých případech. Zákazníkům se proto doporučuje poskytnout svým příbuzným přesnou adresu místa dovolené.

15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

15.1) Kromě těchto VSP podmínek se činnost CK řídí obecně závaznými předpisy, které upravují činnost cestovních kanceláří.

15.2) Zasláním SoZ nebo odsouhlasené ZO zákazník stvrzuje, že se s VSP důkladně seznámil a souhlasí s nimi. Pokud zákazník – objednavatel nebo první zákazník uvedený na SoZ přihlašuje na zájezd/pobyt také další zákazníky, zavazuje se všechny tyto zákazníky seznámit s výše uvedenými VSP a ručí za smluvní závazky těchto zákazníků jako za své vlastní.

15.3) Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2016 a platí do odvolání.

15.4) Tyto VSP, Důležité informace a Reklamační řád jsou nedílnou součástí SoZ.

CK TURISTA s.r.o.
cestovní kancelář

Níže uvedené důležité informace (dále jen DI) jsou součástí Cestovní smlouvy a Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. (dále jen CK). Dovolujeme si Vás požádat o jejich prostudování.

1. PLATBA

Způsob úhrady zájezdu/pobytu:
Pokud klient uzavírá CS v době delší než 30 dnů před odjezdem, postačí uhradit zálohu. Doplatek do celkové ceny zájezdu/pobytu musí být zaplacen nejpozději 30 dnů před nástupem na zájezd/pobyt, jinak záloha propadá jako odstupné ve prospěch CK. Na tento termín, který je uveden v CS, již CK zvlášť neupozorňuje. Pokud klient uzavírá CS v době kratší než 30 dnů před odjezdem, bude úhrada probíhat bez zálohy formou jedné celkové platby. Platbu je možné zaslat současně za všechny zákazníky přihlášené pod jedním variabilním symbolem (např. 8 osob na dvou listech CS je vedeno pod jedním v.s.).

I. účet CK: Raiffeisen Bank, č.ú. 3727487001 / 5500

variabilní symbol = prvé šestičíslí rodného čísla (objednavatele nebo první osoby uvedené na CS) plus číslo zájezdu (např. na zájezd č. 7001: 6821067001)

 • a) bankovním převodem na účet CK
 • b) vkladem na pokladně kterékoli pobočky Raiffeisen Bank na účet CK

II. v hotovosti (osobně přinést s vyplněnou CS do CK)

III. vystavením daňového dokladu (faktury) zaměstnavateli zákazníka - viz. bod 3.DI

U došlých plateb z jiných bank je nutné počítat s 1-2 denní prodlevou na bankovní převody.

V případech, kdy je přihlášení na zájezd/pobyt vyřizováno neprodleně (tzn., že rezervace je poskytnuta pouze na pár hodin), je třeba, aby platba byla připsána na účet CK „ihned“. Toho lze docílit pouze:

 • a) převodem z účtu vedeného u Raiffeisen Bank na účet CK
 • b) složením hotovosti na pokladně v kterékoli pobočce Raiffeisen Bank na účet CK
 • c) hotově v kanceláři CK

2. VÝŠE ZÁLOHY

Výše záloh
Cena Kč/os.; Záloha Kč/os.
OD DO
2.999 1.000
3.000 3.999 1.500
4.000 4.999 2.000
5.000 5.999 2.500
6.000 6.999 3.000
7.000 7.999 3.500
8.000 8.999 4.000
9.000 9.999 4.500
10.000 10.999 5.000
11.000 11.999 5.500
atd...

3. VYSTAVENÍ FAKTURY ZAMĚSTNAVATELI ZÁKAZNÍKA

Zaměstnavatelé často přispívají svým zaměstnancům na jimi vybranou dovolenou. Každý zaměstnavatel má své interní předpisy pro poskytování tohoto příspěvku (podmínky, výši příspěvku aj.), proto je důležité se předem informovat u svého zaměstnavatele.

Má-li zákazník zjištěno, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek na dovolenou, rádi mu fakturu vystavíme. Postačí vyplnit Požadavek na fakturaci a zaslat jej do CK společně s cestovní smlouvou. Všechny ve faktuře uváděné skutečnosti musí odpovídat cestovní smlouvě a podléhají případné finanční kontrole.

3.1 Je-li fakturována jen část zájezdu:
 • - Přihlášení na zájezd/pobyt proběhne standardním způsobem. Tzn. zákazník zašle do CK vyplněnou CS, zálohu a navíc vyplněný Požadavek na fakturaci (který je k dispozici na webu www.ckturista.cz nebo jej CK zašle zákazníkovi na jeho žádost).
3.2 Je-li fakturována celková částka zájezdu:
 • a) Bude-li faktura proplacena zaměstnavatelem do termínu rezervace, přihlášení proběhne standardním způsobem. Tzn. zákazník zašle do CK vyplněnou CS a vyplněný Požadavek na fakturaci.
 • b) Většinou však vyřízení a proplacení faktury trvá delší dobu. Pro dodržení termínu rezervace řešíme tento případ formou přeplatku. Zákazník nejdříve zašle do CK cestovní smlouvu, uhradí zálohu v předepsané výši (jedná-li se o rezervaci do 30 dnů před zahájením, pak 100% celkové ceny zájezdu/pobytu) včetně pojistného, pokud si jej zákazník sjednává, a dále zašle vyplněný Požadavek na fakturaci. Po vyřízení a úhradě faktury bude příslušná částka (přeplatek) zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrácena zpět na účet.
 • CK nepřijímá žádné flexipasy, benefit body, poukazy Sodexo apod.

4. NÁSTUPNÍ MÍSTA

 • Zájezdy vyjíždí od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice, není-li uvedeno jinak (tento výchozí čas odjezdu je uveden u zájezdu).
  Další nástupní místa:
 • Frýdek – Místek: parkoviště před TESCEM (Příborská 2270), výpadovka na Příbor, Nový Jičín (výchozí čas odjezdu +25 minut)
 • Příbor: sokolovna (Masarykova 637), (výchozí čas odjezdu +40 minut)
 • Nový Jíčín: čerpací stanice LXM Group pod dálnicí, vedle servisu Renault (Malostranská 594, Šenov u Nového Jičína), (výchozí čas odjezdu +50 minut)
 • Hranice: čerpací stanice Shell továrně Philips (Olomoucká 301, Hranice), (výchozí čas odjezdu +1.10 hod.)
 • Olomouc: Olomouc zastávka vedle supermarketu Albert za vlakovým nádražím a hotelem Clarion (tř. Kosmonautů 113/27), (výchozí čas odjezdu +1.40 hod)
 • Prostějov: před železničním nádražím (ulice Janáčkova), (výchozí čas odjezdu +2 hod)
 • Vyškov: čerpací stanice MOL vedle dálnice na Olomouc - Brno (Kroměřížská 709), (výchozí čas odjezdu +2,20 hod)
 • Brno: parkoviště naproti pekárny DELTA (vedle křížení ulic Bohunická a Teslova), (výchozí čas odjezdu +2.45 hod)

Nastoupit a vystoupit je možno jen na výše uvedených standardních místech, uvede-li jej zákazník do CS. Neuvede-li zákazník v CS nástupní míst, je za něj považováno železniční nádraží Ostrava-Vítkovice. Na výše uvedených nástupních místech autobus zastavuje jen tehdy, má-li zde dle CS nastupovat účastník zájezdu. Jinak autobus tato místa míjí bez zastavení. Výše uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační. V závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění. Maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky od orientačních časů výše uvedených je 10 minut, pak musí autobus pokračovat v dopravě dle programu. Při návratu v brzkých ranních hodinách doporučujeme vystoupit v Ostravě - Dubině vedle Intersparu (větší frekvence nočních spojů). Vzhledem k přepravním podmínkám nemůže dopravce provádět městský či příměstský rozvoz zákazníků. Na jiných místech (maximálně však do vzdálenosti 5 km od dopravní trasy) je možno nastoupit a vystoupit pouze v případě skupiny nad 15 osob (toto místo musí být dohodnuto a uvedeno v cestovní smlouvě). Vzdálenější nástupní místa mohou po dohodě využít kolektivy, které obsadí celý autobus (minimálně 30 osob).

Po dobu jízdy autobusu je k dispozici telefon 00420 724 772 080 (pro SMS zprávu / telefonní kontakt).

5. VYSVĚTLIVKY K UBYTOVÁNÍ A KE KATALOGU

 • sn – snídaně
 • PP – polopenze
 • All – all inclusive (obsah all inclusive je vždy uveden u každého zájezdu/pobyty)
 • 1+0jednolůžkový pokoj (počet tohoto typu ubytování je však na každý zájezd omezen)
 • 2+0 – dvoulůžkový pokoj
 • 2+1 – dvoulůžkový pokoj s jednou přistýlkou (vhodné pro rodinu s dítětem, jejich počet je omezen)
 • 2+2 -dvoulůžkový pokoj se dvěmi přistýlkami (vhodné pro rodinu s dětmi, jejich počet je omezen)

Je nutno počítat s tím, že pokoje 2+1 a 2+2 jsou někdy prostorově omezenější a 3. a 4. lůžko mohou tvořit jednodušší přistýlky (válenda, patrová postel, rozkládací křeslo, menší rozkládací dvoukřeslo pro 2 apod.).

6. ZÁVĚR

Tyto důležité informace vstupují v platnost ode dne 1.9.2013 a platí do odvolání.

CK TURISTA s.r.o.
cestovní kancelář

Čl.1. Předmět

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdů (dále jen "cestovní kancelář"), které jsou nedílnou součásti potvrzení zájezdu / smlouvy o zájezdu (dále jen "SoZ"), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen "reklamace") v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ" a zákonem č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen "zák. o podnikání v cestovním ruchu") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "zák. o ochraně spotřebitele").

Čl.2. Vady zájezdu

2.1) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2357 a násl. NOZ za vady zájezdu.

2.2) Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkne-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a cestovní kancelář toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

Čl.3. Reklamace

3.1) Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jako i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.

3.2) Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvedené své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SoZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláři nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v SoZ.

3.3) K uplatnění reklamace musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - vněmž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní kanceláře v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

Čl.4. Vyřizování reklamací

4.1) Cestovní kancelář nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřená k odbornému posouzení vady.

4.2) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kancelář se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.3) Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

Čl.5. Společná ustanovení

5.1) Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž cestovní kancelář zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní kancelář nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

5.2) Nezjedná-li cestovní kancelář nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a cestovní kancelář mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud cestovní kancelář odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžití náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

5.3) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li cestovní kancelář opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí cestovní kancelář na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyšší náklady, jdou tyto k tíži cestovní kanceláře.

5.4) Cestovní kancelář se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli .

5.5) Jak je výslovně ujednáno ve smlouvě o zájezdu, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní kancelář škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto omezení .

Čl.6. Ostatní ujednání

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Zákazník, který sei zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Čl.7. Závěrečná ustanovní

7.1) Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

7.2) Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.3.2016.

TOPlist